Home

Welcome to My New Blog

  • Նախագիծ տոնածառի խաղալիքներ

    02.12.2019 by

    Պատրաստում ենք տոնածառի խաղալիքներ զանազան նյութերից։ Հիմնականում օգտագործում ենք քաթան, ֆետր, կտորի ներկեր ։Արդեն պատրաստ են խաղալիքների որոշ մասը։

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.